АКСТЪР Имоти
АКСТЪР Имоти
 
  • Актуване и деактуване на имот, попълване на нови актове и създаване на досиета, включително със сканиране на съществуващите документи.
  • Създаване на актове и регистри съгл. от действащите нормативни документи към ЗОС.
  • Следене на измененията в собствеността и поддържане на актуална информация за всеки имот.
  • Поддържане на всички операции по разпореждането с имота (продажба, замяна, ликвидиране, прекратяване, реституция и др.)
  • Системата позволява цялата налична информация за имотите, съхранявани сега на хартиен носител да бъде прехвърлена на магнитен носител.
  • АКСТЪР Имоти осигурява връзки по кадастрален номер със системата на националния кадастър и бъдещия имотен регистър
  • Системата обменя данни със системите АКСТЪР Web Регистри и АКСТЪР Каса.