АКСТЪР Backup
АКСТЪР Бекъп
  • Архивиране на множество целеви директории
  • Изпращане на архивите на отдалечени хранилища
  • Периодично извършване на архивите с възможност на настройка за интервал на архивиране
  • Възможност за архивиране на бази данни
  • Архивиране само най-нови или променени файлове след последната успешна архивираща сесия
  • Възможност за възстановяване на желаните данни до по-старо желано състояние

АКСТЪР BACKUP е модул, който осигурява възможност за ежедневно архивиране на всички необходими данни на администрацията на отдалечено хранилище. При необходимост могат да бъдат възстановени в състоянието им 30 дни назад.

Технологията на архивиране гарантира, че данните ще бъдат съхранени при тежка авария, природно бедствие или при вирусна атака, която не е могла да бъде спряна с наличните антивирусни защити.